اخبار

08 بهمن 1396 0 دیدگاه

دز تزریقی کتامین برای بیهوشی رت (RAT)

در فیلم آموزشی زیر میزان دز تزریقی داروی بیهوشی کتامین ( Ketamine ) با غلظت 100mg/ml به رت بر حسب وزن حیوان نمایش داده شده است.

27 دی 1396 0 دیدگاه

تصویربرداری از قلب یک رت با سیستم پت.

با استفاده ازسیستم پت نصب شده در آزمایشگاه پیش بالینی می توان انواع مطالعه های کمی و کیفی بر روی قلب موش و رت را انجام داد .