دز تزریقی کتامین برای بیهوشی رت (RAT)

در فیلم آموزشی زیر میزان دز تزریقی داروی بیهوشی کتامین ( Ketamine ) با غلظت 100mg/ml به رت بر حسب وزن حیوان نمایش داده شده است.

Anesthesia

ارسال دیدگاه

2 + 2 =
Loading