سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در گروه ژنتيک دانشگاه علوم پزشكی تهران

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در گروه ژنتيک دانشگاه علوم پزشكی تهران، با محوريت اهميت تحقيقات پيش بالينی و معرفی امكانات آزمايشگاه پيش بالينی در تاریخ 1397/1/28 انجام گرفت.

تصاویر

ارسال دیدگاه

16 + 15 =
Loading