بازديد رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشكی تهران

رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/3/6 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

19 + 0 =
Loading