بازدید گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. ایشان نشست مشترکی با معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه داشتند که طی آن حول محور افزایش همکاریها و بررسی تفاهم نامه با شرکت پارس ایزوتوپ صحبت نمودند. و سپس از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و با تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بیشتر آشنا شدند.


برچسب ها: شرکت پارس ایزوتوپ دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

5 + 13 =
Loading