بازدید نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند در تاریخ 97/4/4 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند در تاریخ 97/4/4 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. ایشان از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و با تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بیشتر آشنا شدند و مورد استقبال قرار گرفت.

تصاویر

ارسال دیدگاه

16 + 11 =
Loading