برد پوزیترون و ناهمراستایی(4)

در سیستم های تصویربرداری پت دو اثر مهم باعث ایجاد خطا در تعیین خطی هستند که رادیونوکلئید تابش کننده پوزیترون در امتداد آن قرار دارد.

در سیستم های تصویربرداری پت دو اثر مهم باعث ایجاد خطا در تعیین خطی هستند که رادیونوکلئید تابش کننده پوزیترون در امتداد آن قرار دارد. این اثرها باعث ایجاد محدودیت در رزولوشن فضایی قابل تحقق در تصویربرداری پت و تار شدن تصاویر بازسازی شده می شوند.

اولین اثر، برد پوزیترون است. برد پوزیترون فاصله بین مکان تابش پوزیترون و مکان نابودی پوزیترون است.یک اسکنر پت فوتون های نابودی را آشکار می کند، از این رو خطی که در امتداد مکان نابودی است مشخص می شود و نه خطی که از مکان اتم واپاشی کننده عبور کرده است.

دومین اثر ناشی از این واقعیت است که پوزیترون و الکترون در هنگام نابودی کاملا در وضعیت سکون قرار ندارند. برآیند اندازه حرکت غیر صفر این ذرات به معنی تابش فوتون های نابودی در زاویه ای غیر از 180 درجه و در واقع، تابش با زاویه ای حول زاویه 180 درجه است که به آن ناهمراستایی می گویند.

 

33

اثر برد پوزیترون

 

34

اثر ناهمراستایی

ارسال دیدگاه

7 + 15 =
Loading