بازديد رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان پژوهشكده علوم دارويی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران

رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان پژوهشكده علوم دارويی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/2/31 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.

ارسال دیدگاه

17 + 19 =
Loading