درسنامه ها

15 آذر 1396 0 دیدگاه

خصوصیتهای نابودی پوزیترون(3)

فرآیند نابودی چندین خصوصیت بسیار مهم دارد که در تصویربرداری مهم است و مستقیما به مفهوم تصویربرداری پت مربوط می شود.

15 آذر 1396 0 دیدگاه

فیزیک تابش و نابودی پوزیترون(2)

هسته یک اتم از دو نوع نوکلئون متفاوت یعنی پروتون و نوترون تشکیل شده است.اگر یک هسته تعدادی پروتون یا نوترون اضافه داشته باشد،ناپایدار است و تمایل به واپاشی رادیواکتیو دارد تا پایدار شود.

15 آذر 1396 0 دیدگاه

مقدمه(1)

توموگرافی تابش پوزیترون (پِت) یک تکنیک تصویربرداری هسته ای است که از خصوصیات رادیونوکلئیدهایی استفاده می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند.