کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 26 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد. عناوین مورد تدریس در این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:
•    تصویربرداری PET و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    تصویربرداری Optic و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    تصویربرداری SPECT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    مدل های حیوانی و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    تصویربرداری CT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
•    تصویربرداری Ultrasound و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی

زمان:
-    26 تیر ماه - ساعت 8:30 الی 12:30
هزینه شرکت:
20 هزار تومان (با تخفیف دانشجویی 10 هزار تومان)

رایگان (تخفیف ویژه آزمایشگاه جهت گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)