کارگاه اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرواسپکت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 27 و 28 شهریور ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با 50 درصد تخفیف برای دانشجویان،75 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

 

کارگاه اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت در تحقیقات پیش بالینی

 

ظرفیت کارگاه: 20 نفر

مدرسین

دکتر محمدرضا آی (گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر احسان شریف (گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه تصویربرداری دانشگاه کینگز کالج لندن)
دکتر پرهام گرامی فر (گروه آموزشی پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر نسیم وحیدفر (گروه آموزشی پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

زمان:  27 و 28 شهریور ماه 1396

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی

هزینه ثبت نام150 هزار تومان (با 50 درصد تخفیف برای دانشجویان، 75 هزار تومان)

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه دو روزه اعطا می گردد.

واریز هزینه ی کارگاه به شماره حساب 27619004/42 بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه مرکز 59/08

شماره شبای حساب درآمد های غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42

پس از واریز هزینه فیش پرداخت را آپلود کرده و در وبسایت آزمایشگاه ثبت نام را تکمیل نمایید.

دانشجویان محترمی که از تخفیف 50% بهره مند می شوند در قسمت مربوطه تصویر کارت دانشجویی را آپلود نمایند.

www.tpcf.ir

 

 

 برنامه کارگاه

Elementry_SPECT_1th_1