کارگاه های آموزشی پیش رو


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: سه شنبه 26 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 10,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: سه شنبه 29 خرداد ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: چهارشنبه 30 خرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

اولین ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی