بازدید اعضای مرکز علمی و فناوری های کره از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای مرکز علمی و فناوری های کره در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 97/2/11 بازدید کردند.

اعضای مرکز علمی و فناوری های کره در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 97/2/11 بازدید کردند و با تجهیزات و امکانات مختلف آزمایشگاه آشنا شدند. این اعضای محترم از اینکه دستگاههای آزمایشگاه پیش بالینی همگی ساخت ایران هستند مشعف شدند و تمایل خود را جهت تحقیقات مشترک ابراز کردند.

ارسال دیدگاه

11 + 19 =
Loading