آزمایشگاه ها

در فرآیند توسعه دارو، مطالعات پیش بالینی و مطالعات غیر بالینی، مرحله تحقیقاتی است که قبل از شروع آزمایشات بالینی (آزمایش بر روی انسان) آغاز می شود و در طی آن امکان پذیری استفاده از دارو، آزمایش تکراری و داده های ایمنی مواد جمع آوری می شود. اهداف اصلی مطالعات پیش بالینی عبارتند از: تعیین دوز ایمن برای مطالعه اول در انسان و ارزیابی مشخصات ایمنی محصول. محصولات ممکن است شامل دستگاه های جدید پزشکی، داروها، راه حل های ژن درمانی و ابزارهای تشخیصی باشد. به طور متوسط تنها یک مورد در هر 5،000 ترکیبات که در مرحله ی توسعه و کشف دارو قرار دارند، یک داروی معتبر می شود.

 

 

آزمایشگاه کشت سلول

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﮕﺮف و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺳﻠﻮل ها نیاز به ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، رﻓﺘﺎری، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارد. قبل از بررسی های علمی در شرایط درون تنی یا in vivo نیاز به بررسی سلولی در شرایط برون تنی یا in vitro می باشد. برای کشت سلول نیاز به امکاناتی می باشد که شرایط رشد و تکثیر و نگهداری سلول ها با تجهیزات مورد نیاز انجام گیرد.

آزمایشگاه کشت سلول در آزمایشگاه پری کلینیکال واقع شده است. فعالیت های عمده این آزمایشگاه :جداسازی و کشت سلول های نرمال و سرطانی و نگهداری طولانی مدت آنها و سنجش بقای سلول و مداخله های دارویی و ... می باشد.

 

آزمایشگاه بافت

به منظور مداخله های بیولوژیکی بر روی حیوانات و بررسی بافت آنها پس از مداخله های مختلف، آزمایشگاهی در پریکلینیکال تعبیه گشته است. در این آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی نگهداری و پروسه های مداخله توسط پژوهشگر انجام می گیرد. وسایل و تجهیزات لازم جهت بررسی بافت های مختلف در این آزمایشگاه مهیا می باشد.

 

آزمایشگاه مولكولی

امروزه تصویربرداری ملکولی به سرعت گسترش یافته و نقش اساسی دربخش پژوهشی و کاربردی علوم زیستی دارد. تصویر برداری مولكولی حد فاصل علوم زیستی و فیزیك است و نگاهی جدید برای تحقیقات بیومدیکال به منظور مشاهده خصوصیات و مانیتور کردن پروسه های بیولوژی در سلول ها، بافت ها و ارگانیسم ها با استفاده از مدالیته های حساس و دقیق و همچنین مکانیسم های کنتراست زایی می باشد که به تشخیص دقیق تر بیماری ها از جمله سرطان ها و اختلالات عصبی و همچنین کمک قابل توجهی در طراحی درمان با استفاده از اطلاعاتی که در سطح سلولی و فیزیولوژی بافت ها و درجه تومور در اختیار کاربر قرار می دهد دارد. تصویربرداری ملکولی تعاریف مختلفی دارد و به عنوان روشی غیرهجومی، کمی و تکرار پذیر مطرح است. با توجه به اینکه بسیاری از پروسه های بیماری زا با تغییر پروفایل ملکولی و یا تغییر رفتار سلولی قبل از آثار آناتومی مشخص می شود، این روش

  • امکان تشخیص سریع بیماری
  • تشخیص با دقت بیشتر از سطح بیماری
  • توانایی نمایش تاثیر عامل درمانی
  • بهبود درک ما از برهم کنش سلول با محیط اطراف را فراهم می آورد.

بنابراین قابل پیش بینی است که آینده تصویربرداری، تصویربرداری ملکولی می باشد. در آزمایشگاه پری کلینیکال امکان تصویربرداری ملکولی با توجه به ماده سنتز شده توسط پژوهشگر توسط مدالیته هایی نظیر سی تی اسکن، پت، اسپکت و ام آرآی قابل نمایش می باشد.

 

آزمایشگاه شیمی (Non-Radioactive Chemistry Lab)

رادیو دارو از دو واژه ی (( رادیو )) و ((دارو)) تشکیل شده است که رادیو نماینده یک عنصر رادیواکتیو و دارو یک مولکول شیمیایی حمل کننده عنصر رادیواکتیو می باشد.

موفقیت یک رادیو دارو در مراحل پیش بالینی و همچنین وارد شدن به مرحله ی بالینی وابسته به طراحی مناسب و در نظر گرفتن همه ی جوانب لازم می باشد که جز دارویی به عنوان حامل پایدار رادیو ایزوتوپ عمل کند و فعالیت بیولوژیکی و فاماکولوژی مناسب در بدن نشان دهد.

چه بسا مولکول هایی هستند که به خوبی می توانند به عنوان حامل رادیو ایزوتوپ عمل کنند ولی فعالیت بیولوژیک مناسب ندارند و از چرخه ی رسیدن به محصول نهایی خارج می شوند.

در نتیجه طراحی و سنتر مواد شیمیایی رادیو دارو اولین قدم و عنصر تضمین کننده ی موفقیت در مراحل بعدی می باشد. که این توضیحات ارائه شده در آزمایشگاه شیمی صورت می گیرد.

 

آزمایشگاه رادیو شیمی (Radioactive Chemistry Lab)

كلیه فرایند های لازم جهت تصویربرداری با دو دستگاه PET و SPECT در این آزمایشگاه انجام میشود. این اقدامات شامل، تعین نوع ماده رادیواكتیو و لیبل مورد نظر جهت تزریق با توجه به هدف تصویربرداری، محاسبه میزان ماده رادیو اكتیو مورد نیاز و ... می باشد.

 

 

بخش جراحی حیوانات آزمایشگاهی

به دلیل اینکه حد فاصل زمانی بین تزریق داروهای مورد نظر تا تصویربرداری کم می باشد، جراحی و اقدامات لازم در این بخش صورت می گیرد. پژوهشگران محترم می توانند با امکانات و تجهیزاتی که توسط خودشان یا به وسیله ی آزمایشگاه فراهم شده است، جراحی بر روی نمونه های جانوری را انجام دهند. همچنینی در صورت تمایل برای بررسی نمونه های بیولوژیکی و تصویربرداری های مختلف از آنها، می توانند از این محیط بهره مند شوند.

 

بخش نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

 بخش نگهداری حیوانات آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع پیش بالینی در فضائی مناسب جهت استفاده ی کلیه پژوهشگران و محققین آماده شده است و امکان نگهداری موش، رت و خرگوش را دارد. نگهداری از نمونه های جانوری که نیاز به تزریق داروهای مختلف تصویربرداری به آنها می باشد، در این بخش صورت می گیرد.

تصاویر

 

111

222

333