سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در شورای پژوهشی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در شورای پژوهشی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، با محوريت اهميت تحقيقات پيش بالينی و معرفی امكانات آزمايشگاه پيش بالينی در تاریخ 1397/2/4 انجام گرفت.

ارسال دیدگاه

10 + 4 =
Loading