سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی در دانشكده فناوری های نوين پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشكده فناوری های نوين پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، با موضوع اهميت تحقيقات پيش بالينی و معرفی امكانات آزمايشگاه پيش بالينی در تاریخ 1397/2/5 صورت گرفت.

ارسال دیدگاه

5 + 7 =
Loading