نشست مشترک وزیر محترم علوم سوئیس و هیئت همراه با ریاست و معاونین آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزیر محترم علوم سوئیس و هیئت همراه با ریاست و معاونین آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/2/16 نشستی مشترک برگزار کردند و از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

وزیر محترم علوم سوئیس و هیئت همراه با ریاست و معاونین آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/2/16 نشستی مشترک برگزار کردند و از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. این اعضای محترم از اینکه دستگاههای آزمایشگاه پیش بالینی همگی ساخت ایران هستند استقبال کرده و ابراز خرسندی نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر صحراییان (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران) و همچنین معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشته و همراهی به عمل آوردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

5 + 18 =
Loading