بازدید رییس دانشکده پزشکی و اعضای هیات علمی دانشگاه سملوایز بوداپست از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر Tamas Masszi رییس دانشکده پزشکی و اعضای هیات دانشگاه سملوایز بوداپست از کشور مجارستان از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و با تجهیزات و امکانات آزمایشگاه آشنا شدند.
 
دکتر Tamas Masszi رییس دانشکده پزشکی و اعضای هیات دانشگاه سملوایز بوداپست از کشور مجارستان از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و با تجهیزات و امکانات آزمایشگاه آشنا شدند. ایشان از اینکه این تجهیزات همگی ساخت ایران هستند ابراز خرسندی کردند و تمایل خود را جهت تحقیقات مشترک ابراز کردند. در این بازدید دکتر نیکنام مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ایشان را همراهی کردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

16 + 11 =
Loading