بازدید اعضای هیئت بورد فیزیک پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای محترم هیئت بورد فیزیک پزشکی در تاریخ 97/2/10 از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و با تجهیزات و امکانات آزمایشگاه آشنا شدند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

17 + 18 =
Loading