بازدید معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه آقای دکتر منظم (مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/5/17 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه آقای دکتر منظم (مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/5/17 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند. ایشان از بخشهای مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و با تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بیشتر آشنا شدند و از اینکه دستگاهها ساخت ایران هستند استقبال کردند.


برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

2 + 0 =
Loading